pinh

POLACY W HASTINGS

POLES IN HASTINGS

Msze polskie w Hastings w PIERWSZA NIEDZIELE kazdego miesiaca o godzinie 18.30 w kosciele St Mary Star of the Sea na High Street w Hastings

STRONA POLSKIEJ PARAFII W BRIGHTON !!!

www.parafiabrighton.org

kontakt do ks Tadeusza:

tadeuszbialas65@gmail.com

Polskie linki:

facebook-logo
(Polacy w Hastings)

 

Polkadot.net

 

Londynek

PolishBritain

Moja Wyspa

Gadatka

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Hastings i Okolicach 

Nazwa stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie w Hastings i Okolicach 

 

Rejon dzialań:

Hastings i St. Leonards-on-sea oraz okoliczne miejscowosci

 

Nasza misja  

Cele i Zamierzenia

§  Skupiać Polaków z Hastings i okolicznych miejscowosci

§  Posredniczyć między Polakami a władzami lokalnymi i ich partnerami

§  Reprezentować Polaków w lokalnych strukturach.

§  Zapewnić dostęp do edukacji i wsparcie dla mieszkających lokalnie Polaków

§  Wspierać Polaków w sprawach związanych z mieszkalnictwem

§  Pomagać Polakom w rozumieniu i przestrzeganiu brytyjskiego prawa

§  Oferować wsparcie językowe

§  Promować i wspierać podejmowanie zatrudnienia  

 

Uprawnienia

1.    W celu realizacji swoich celów i zamierzeń Stowarzyszenie będzie miało następujące uprawnienia:

2.   Zbierać fundusze pod warunkiem, że nie będzie przy tym angażować się długoterminowo w działania o charakterze komercyjnym i że będzie się kierowała odpowiednimi przepisami prawa.

3.    Wynajmować, brać w leasing lub kupować nieruchomosci i konieczny do jego działalnosci sprzet

4.    Przeprowadzać badania i publikować ich rezultaty

5.    Nakładać opłaty za swoje usługi (włączając w to szkolenia i konsultacje) oraz publikacje gdy jest to konieczne dla rekuperacji poniesionych wydatków, jednakże będzie się to odbywało na zasadach non-profit i bez angażowania się w żadne długoterminowe działania o charakterze komercyjnym

6.    Zatrudniać i opłacać pracowników

7.    Ubezpieczyć do pełnej wartosci jakiekolwiek srodki trwałe należące do Stowarzyszenia na wypadek straty lub zniszczenia

8.    Ubezpieczyć swoich pracowników i wolontariuszy od ryzyka związanego z wykonywaniem ich obowiązków w zakresie uznanym przez stowarzyszenie za odpowiedni.

9.    Wykorzystywać fundusze w celu realizacji swych celów. Może sprzedać, wziąć kredyt, pobierać opłaty lub pożyczać srodki pod nieruchomosci będące własnoscią stowarzyszenia.

10. Działać w każdy inny sposób znajdujący się w granicach prawa, który przybliży realizację celów i zamierzeń stowarzyszenia.  

 

Członkostwo:

§  Członkowie stowarzyszenia to osoby, które ukończyły 18 lat, obywatele polscy żyjący na stałe w Wielkiej Brytanii, którzy popierają powyższe cele i zamierzenia. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:

1.     Głosowania na spotkaniach

2.    Angażowania się w imprezy i inne spotkania 

 

§  Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:

1.    Brać udział i wyrażać zgodę na pracę na rzecz stowarzyszenia w ramach jego statutu

2.    Działać zgodnie z założeniami naszej misji (powyżej)

3.    Działać na zasadzie partnerstwa i umacniać więzi pomiędzy członkami stowarzyszenia. Lojalnosc stowarzyszenia nie jest wobec jego członków bezwarunkowa.

 Wykluczenie z członkostwa Termination of membership and withdrawal of recognition  

Zarząd ma prawo wykluczyć  ze stowarzyszenia te osoby, których zachowanie i działania są szkodliwe, lub uważane za takie, dla stowarzyszenia; lub które systematycznie nie uczestniczą w jego działaniach.  

Może się stać tak tylko w przypadku, gdy taka osoba, grupa lub inna osoba stowarzyszona będzie miała prawo być wysłuchaną przez zarząd zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja. Ponadto, bedzie mogła odwołać się od tej decyzji na najbliższym walnym zgromadzeniu organizacji.

Każdy członek stowarzyszenia może zrezygnować z członkostwa i każdy reprezentant grupy członków może zrezygnować z piastowanej roli poprzez przekazanie swej decyzji na pismie jednemu z Sekretarzy. Jesli na skutek tego zarzad miałby miec za małą ilosć osób by normalnie działać, należy wybrać zastępstwo zanim dany członek zrezygnuje.  

 

Zarząd

Zarząd powiniem być złożony z członków stowarzyszenia włączając w to jego urzędników. Zarząd powinien składać się z prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i sekretarza (urzędnicy) a także innych członków zarządu nie posiadających funkcji urzędniczych. Urzędnicy są wybierani na dwa lata. Zarząd może powoływać nowych członków by wypełnić wakaty powstałe w ciągu roku. Zarząd może także powoływać do swojego grona także inne osoby w razie koniecznosci.

Zarząd ma prawo usunąć wybranych i dokooptowanych członków i osoby z własnego grona. Może to być wynikiem zachowania niegodnego dla członka zarządu lub braku obecnosci na trzech kolejnych spotkaniach zarządu bez złożenia przeprosin w przypadku gdy:

1.    W opinii zarządu istnieją powody dla usunięcia członka zarządu

2.    Członek jest poinformowany o propozycji usunięcia i zakończenia jego członkostwa w zarządzie i o jej powodach

3.    Członkowi zostanie dana możliwosć bycia wysłuchanym przez zarząd zanim ostateczna decyzja zostanie podjęta

 

Zarząd może zdecydować o nagrodzeniu członka zarządu za wyjątkowe zasługi dla stowarzyszenia pod warunkiem, że taka nagroda została uzgodniona podczas spotkania zarządu bez uczestnictwa w nim tej osoby. 

Spotkania

Zarząd jest odpowiedzialny za zwoływanie i aranżowanie spotkań. Jednakże, każdy członek Stowarzyszenia ma prawo ubiegać się o zwołanie takiego spotkania. Spotkania mogą być zwoływane tak często jak jest to konieczne, ale co najmniej cztery razy do roku.  

Data i miejsce spotkania łącznie z tematami spotkania powinny być komunikowane za pomocą emaila każdemu członkowi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Sekretarz będzie spisywał raport z każdego spotkania. Raporty muszą zawierać następujące informacje:

1.     Data i miejsce spotkania

2.    Lista obecnych

3.    Tematy spotkania

4.    Podjęte decyzje

 

Zarząd powiniem zatrzymać i przechowywać wszystkie raporty ze spotkań. Raporty te mają być publikowane na stronie internetowej Stowaryszenia i być dostępne dla każdego członka Stowarzyszenia. 

 

Coroczne Generalne Spotkanie ma się odbywać raz do roku. Na tym spotkaniu zarząd ma zaprezentować Roczny Raport, który powinien zawierać następujące informacje:

1.    Podsumowanie zadań, celów i osiągnięć Stowarzyszenia

2.    Raport Finansowy

Głosowanie

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo głosu podczas Walnych Spotkań.

Wszyscy członkowie zarządu mają prawo głosowania na spotkaniach zarządu. W przypadku remisu prezes będzie miał decydujący głos.

 Zarówno głosowanie otwarte jak i tajne są akceptowane w zależnosci od tego, jak zdecyduje zarząd.  

Finanse

1.    Wszystkie fundusze muszą być wpłacane na nie więcej niż jedno konto bankowe założone w imieniu Stowarzyszenia.

2.   Czterech członków Stowarzyszenia ma autoryzację do podpisywania się w imieniu Stowarzyszenia

3.   Każda operacja finansowa wymaga  podpisów trzech członków (z czterech autoryzowanych)

4.    Fundusze mają być używane do pokrywania kosztów projektów i inicjatyw uzgodnionych przez zarząd.

5.   Wszystkie transakcje mają być często weryfikowane i aprobowane przez zarząd na każdym spotkaniu zarządu.

  

POprawki do Statutu

Żadne poprawki nie mogą być wprowadzane w przypadku:

1.     nazwy Stowarzyszenia

2.    Celów i zamierzeń organizacji

3.    Rozwiązania organizacji

Do Statutu można wprowadzić poprawki przegłosowane przez większosc członków obecnych na którymkolwiek Corocznym Walnym Zgromadzeniu.

 Pisemne podania o wniesienie poprawek do Statutu musza być dostarczone nie mniej niż 28 dni przed Corocznym Walnym Zgromadzeniem do Sekretarza stowarzyszenia. 

Samorozwiązanie

Stowarzyszenie może w każdym momencie dokonać samorozwiązania poprzez uzyskanie większosci dwóch trzecich osób obecnych na spotkaniu stowarzyszenia. Informacja o tym konkretnym spotkaniu musi być wysłana emailem do wszystkich członków stowarzyszenia  oraz opublikowana na stronie stowarzyszenia co najmniej 21 dni wczesniej.                      

[Home] [O nas] [Statut] [Kandydaci do zarzadu 2011] [Kontakt] [Zycie w UK] [Teksty] [Wydarzenia] [Galeria] [Ksiazke polecam] [Polska Szkola w Hastings] [English version] [Ksiadz i Kosciol]